ΕΛΛΑΣ "τριγωνισμός του Ελληνικού κόσμου"ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΌΣΜΟΥ
Με την παραπάνω έννοια νοείται ότι όλοι οι αρχαίοι ναοί συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ισοσκελή τρίγωνα ενώ υπάρχουν όμοιες αποστάσεις και συνδυασμοί τριγώνων που δεν βρίσκονται στον ίδιο νομό αποδεδειγμένα με βάση εξειδικευμένες μελέτες που σας παρουσιάζουμε παρακάτω.ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Πειραματική επαλήθευση και ανάδειξη δια της χρήσεως θεσιολάβου "GPS"
οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί χάρτου με κανόνα και διαβήτη) κατά την οποίαν οι γεωγραφικές θέσεις των ναών, ιερών, κ.α., πόλεων και οικισμών της αρχαίας Ελλάδος δεν είναι τυχαίες, αλλά έχουν προκαθορισθεί με υπολογισμούς,  οι οποίοι συνεπάγονται υψηλές μαθηματικές  γεωμετρικές,  αριθμητικές,  γεωδαιτικές και αστρονομικές γνώσεις, χιλιάδες έτη πριν. 
Τίθενται προς εξέταση, διερεύνηση και επιστημονική κριτική τα κάτωθι ερωτήματα, βάσει του κριτηρίου:
πλήθος ισοσκελών τριγώνων υπό τις αυτές συνθήκες: 
(α) Ποίον ευρύτερο γεωδαιτικό κέντρο επελέγη δια την αφετηρία των πρώτων μετρήσεων και την χωροθέτηση των μετέπειτα αρχαιολογικών χώρων  (ναών, ιερών, πόλεων, οικισμών), σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο 8 ;
(β) Μπορεί το κριτήριο αυτό να χρησιμοποιηθεί ισοδυνάμως και δια την παλαιότητα του ευρύτερου γεωδαιτικού κέντρου;

1. Ιστορικό
Η σχετική έρευνα ξεκίνησε από τον Θεοφάνη Μανιά το 1969 και παρέμεινε ως θεωρία και σε αδράνεια μέχρι το έτος 1999  (Ιανουάριος) - ίσως διότι οι μετρήσεις, πραγματοποιήθηκαν επί χάρτου με κανόνα και διαβήτη – χωρίς να γίνει, αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα.
Τότε εμφανίστηκε στην αγορά το
εργαλείο GPS (global position system) ή ο θεσιολάβος  (κατά το αστρολάβος – το λαμβάνειν την θέση ενός σημείου της υδρογείου με την βοήθεια τεχνητών δορυφόρων) - κατά την εισαχθείσα ορολογία δια του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος (1999 Ιανουάριος), που υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτό, άρχισε η πειραματική εξέταση με στόχο πρώτον την επαλήθευση της θεωρίας του Μανιά και δεύτερον  την ανάδειξη του τριγωνισμού, ανεξάρτητα από αυτήν.

2. Μεθοδολογία
Η έρευνα συνίσταται από τα ακόλουθα βήματα:
α) Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.
β) Προγραμματισμός του θεσιολάβου και λήψη των γεωγραφικών συντεταγμένων Φ και Λ του αρχαιολογικού χώρου  (ναός,  ιερό,  βωμός,  θέατρο,  τύμβος,  μνημείο,  οικισμός,  κτλ.)  με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον τεχνητών δορυφόρων. 
γ) Μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή,  αυτόματα ή χειροκίνητα  (αφού γίνει κατάλληλος μετατροπή).
δ) Απεικόνιση και ονοματοθέτηση των θεσιακών μετρήσεων επί του ψηφιακού χάρτου της Ελλάδος δια της χρήσεως του λογισμικού Arc View.
ε) Παραγωγή του πίνακα των αποστάσεων των θεσιακών μετρήσεων αρχαιολογικών χώρων, πόλεων ανά δύο, διαστάσεως με την βοήθεια των επεκτάσεων του Arc View.
ζ) Μετατροπή του πίνακα των αποστάσεων μέσω του λογισμικού Excel σε βάση δεδομένων
η) Χρήση των βάσεων Access και Visual Basic για την παραγωγή του πίνακα ισοσκελών τριγώνων ανά αρχαιολογικό χώρο και επιλεγμένη απόκλιση (700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50)
θ) Κατασκευή του τριγωνισμού: Χρησιμοποιούντες τον παραχθέντα πίνακα τριγωνισμού για έναν αρχαιολογικό χώρο  (π.χ.  την Άμφισσα –  Παλαιοχριστιανικός ναός –  Δημαρχείο),  κατασκευάζουμε τα κατά προσέγγιση ισοσκελή τρίγωνα μετά των ομοκέντρων περιφερειών τους (όταν το πλήθος τους είναι μεγαλύτερο του αριθμού 1), τα όποία έχουν ως κορυφή τον εξεταζόμενο αρχαιολογικό χώρο και βάση  (οι άλλες δύο κορυφές) δύο άλλους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος


3. Πραγματοποιηθείσες μετρήσεις
Μέχρι σήμερον έχουν πραγματοποιηθεί 264 θεσιακές μετρήσεις επί της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος .Εξ αυτών όμως χρησιμοποιούνται προς επεξεργασία μόνον οι 186 μετρήσεις, όσες αντιστοιχούν σε ισαρίθμους αρχαιολογικούς χώρους,  διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου σε μια πόλη πραγματοποιήθηκαν περισσότερες της μιας μετρήσεις  (με επί μέρους αρχαιολογικούς χώρους)
4. Μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Η χρησιμοποιούμενη γεωδαιτική μονάς είναι το ισοσκελές τρίγωνο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δεν
δύνανται να χρησιμοποιηθούν και άλλες μονάδες,  όπως  «η επαναλαμβανόμενη απόσταση» («ίσες αποστάσεις»)  μεταξύ αρχαιολογικών χώρων ανά δύο, το ορθογώνιο τρίγωνο, το χρυσό τρίγωνο (διαστάσεις άκρου και μέσου λόγου),  το ισόπλευρο τρίγωνο,  η ευθυγράμμιση τριών θεσιακών μετρήσεων
(ναών), κ.α.
Οι  «ισοσκελείς πλευρές» διαφέρουν από μερικά εκατοστά του μέτρου  (τα ακέραια μέρη δύνανται να συμπίπτουν) μέχρι την επιλεγόμενη απόκλισή τους .
Το μέγιστο πλήθος (88)  «ισοσκελών τριγώνων» - παρατηρείται στην Άμφισσα  , ενώ το ελάχιστο (23)  στην Μεγαλόπολη.
Το μέγιστο πλήθος (15) με απόκλιση 50 μέτρων παρατηρείται στην Ηράκλεια, ενώ με απόκλιση 25 μέτρων παρατηρείται στην Ξυνιάδα  (αόριστος αρχαιολογικός χώρος).

Τίθεται λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα: 
Το μέγιστο πλήθος των  «ισοσκελών τριγώνων» υπό τις αυτές συνθήκες  (το ίδιο πλήθος επεξεργαζομένων μετρήσεων και η ίδια απόκλιση), δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο παλαιότητας ενός γεωδαιτικού κέντρου και συνεπώς ως σημείο αφετηρίας για την έναρξη του τριγωνισμού του ελληνικού κόσμου; 
Αν αυτό το κριτήριο γίνει αποδεκτό, τότε μένει η επίλυση του δευτέρου προβλήματος: 
Θεωρώ ότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως της τυχαιότητας δια των  «ίσων αποστάσεων» μπορεί να θεωρηθεί ικανός, τουλάχιστον δια την περαιτέρω διερεύνηση. 
5. Συμπεράσματα
Επαληθεύεται η θεωρία του Μανιά περί υπάρξεως τριγωνισμού, η οποία δεν μειώνεται εξ αιτίας των αποκλίσεων, δικαιολογημένων άλλωστε, αφού αυτές έγιναν επί χάρτου με κανόνα  και διαβήτη.
Αναδεικνύεται η ύπαρξη τριγωνισμού στον Ελληνικό κόσμο, ανεξάρτητα από την θεωρία του Μανιά (πειραματική απόδειξη δια της χρήσεως θεσιολάβου (GPS).
Το κριτήριο  «μέγιστο πλήθος τριγώνων και αντίστοιχο  «ομοκέντρων περιφερειών» δύναται να γίνει αποδεκτό σε πρώτη φάση, τίθεται όμως στην διάθεση της επιστημονικής κοινότητας προς αποδοχή ή απόρριψη.
Οι «ίσες αποστάσεις» μπορούν επίσης σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της τυχαιότητας, ιδιαιτέρως όταν αυτές συνδέουν συγκεκριμένους και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους αρκούντως
απομακρυσμένους.
Κάνω έκκληση προς την επιστημονική κοινότητα να ενδιαφερθεί ειλικρινά και καταλλήλως δια την εν εξελίξει πραγματοποιούμενη έρευνα, διότι τα αποτελέσματά της, εάν γίνουν αποδεκτά, θα επιφέρουν αλυσιδωτά επιπτώσεις - όχι μόνο στην ελληνική ιστορία και προϊστορία αλλά και στην παγκόσμια – δεδομένου
ότι τα ιερά  (π.χ. Δωδώνη) και οι οικισμοί  (Νικομήδεια, Σέσκλο, Διμηνιό, Λέρνη, κ.α.) χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν: 3000 (Δωδώνη) και 8000 (Νικομήδεια) π.Χ., αντίστοιχα.
6. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
Κατά την διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος (1999 Ιανουάριος μέχρι σήμερα)
και από του έτους 2000 άρχισε η δημοσιοποίηση της ερεύνης με διαλέξεις, εκπομπές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, συνεντεύξεις καθώς και ανακοινώσεις, ελληνικής και ευρωπαϊκής εμβελείας.
Έχουν αποσταλεί αντίστοιχοι γεωδαιτικοί χάρτες σε πολλούς δήμους της χώρας (Αθήναι, Δελφοί, Ολυμπία, Ήλις, Τίρυνς, Αταλάντη, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα,  Ιωλκός  (Βόλος), Διμήνιον, Φεραί, Σέσκλον, Ελασσών, Βεργίνα, Θεσσαλονίκη, Άμφισσα, Ναύπακτος,  κ.α.,  ελληνιστί και αγγλιστί,  με στόχο την αξιοποίηση αυτών έπ' ευκαιρία μάλιστα και της Ολυμπιάδος του 2004.7. Ακρίβεια μετρήσεων και αξιοπιστία του θεσιολάβου (GPS)
Η ακρίβεια των πραγματοποιηθεισών μετρήσεων δια του θεσιολάβου έχουν δειγματοληπτικά ελεγχθεί από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), η οποία έχει χορηγήσει και σχετική βεβαίωση.
Η αξιοπιστία του θεσιολάβου είναι δεδομένη (περιφερειακή απόκλιση 15 μέτρων περί τη θέση λήψεως των γεωγραφικών συντεταγμένων, (παρουσία τεσσάρων τεχνητών δορυφόρων κατ’ ελάχιστον στο διάστημα) από την κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία προς τούτο έχει χορηγήσει και σχετική βεβαίωση.


Ψηφιακός χάρτης της Ελλάδος - μερικές από τις 264 θεσιακές μετρήσεις
Ναύπακτος Εχίνος Θήβα Νεμέα Πλευρών Κλεωναί Στράτος Κρομμύων Άραξος
Φεραί Σέκλον Μέγαρα Οινιάδες Κραννών Ελληνικόν Λέρνη Ήλις Ολυμπία Ασίνη Τεγέα Κλοκωτός Τρίκκη Μεγαλόπολις Κυλλήνη Θύρρειον Αίγινα Αθήναι Σούνιον Ήλιον Εφύρα Δωδώνη Μαρώνεια Φίλιπποι Θάσος Τανάγρα Άμφισσα Σκυλλούς
Επίδαυρος Ξυνιάς Αντίρριο Φάρσαλα Καρδίτσα Άργος Λακέρεια Μύλαι Φάλαννα Νέσσων Αμάρυνθος Μελίβοια Ελών Μαραθών Ταμύνειον.......


 Πηγές :
Περιοδικό: Μαρκάτος Κ. M, ΠΑΜΜΕΓΑΣ, «Παγκ. Μαθ. Μελέτη Ελλ. Γλώσσας,
1980.
Βιβλίο: Θ. Ν. Μανιάς, «Άγνωστα Μεγαλουργήματα των Αρχαίων Ελλήνων», 1972. 
Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των ΣΓΠ (GIS), Νοέμβριος 9-10, Αθήναι, 2000 και 2001.
Πρακτικά:  Ευρωπαϊκή επιστημονική εκδήλωση –  Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΣΓΠ (GIS), Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 27-28, 2002.
Πρακτικά: Ελληνική Εταιρεία Επιχ/κών Ερευνών, ΤΕΙ Λαρίσης, Σεπτέμβριος 25-27, 2003.
Αριστοτέλης  (Πολιτικά, VII, 1331a): Μεταγραφή: Οι οίκοι δε οι καθιερωμένοι δια την λατρεία των θεών αρμόζει όπως ευρίσκονται όχι μόνον εις την κατάλληλον θέσιν, αλλά και εις την ιδίαν, εκτός εκείνων των οποίων την θέσιν ορίζει ο νόμος χωριστά, ή κάποιον Μαντείο πυθόχρηστον.
Συνέντευξη: Εφημ. Απογευματινή της Κυριακής, 24-25 Μαρτίου 2001.

Συντελεστές έρευνας :
Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος και Μαρία Κ. Μαρκάτου από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαρίσης (ΤΕΙ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τεχν. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαρίσης (ΤΕΙ), Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης ΈργωνΕυχαριστίες από τους συντελεστές :
Προς ΤΕΙ Λαρίσης και τη Διοίκησή του, δια την ευκαιρία και δυνατότητα που έδωσαν να πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα.
Προς τον Βασίλειο Ζήσκο, καθηγητή της Πληροφορικής, δια την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία στην παραγωγή των αναγκαίων βοηθητικών προγραμμάτων 

Εμείς και όλος ο Ελληνικός λαός σας ευχαριστούμε για τις πραγματικά αξιόλογες πληροφορίες που μας προσφέρατε.!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου